Gebruiksvoorwaarden Telenet Play Sports and Play Sports GO

                                 

1. Algemeen

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de Telenet Play Sports website en applicatie, zoals beschikbaar gesteld voor Play Sports en Play Sports GO-Klanten ("de Dienst").
1.2. Door de registratie voor de Dienst stemt U ondubbelzinnig in met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden en verbindt U zich ertoe deze na te leven.
1.3. Voor zover er in deze Gebruiksvoorwaarden niet van wordt afgeweken, zijn de algemene voorwaarden van Telenet onverminderd van toepassing. U kunt de algemene voorwaarden van Telenet steeds raadplegen op https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-zijn-de-algemene-voorwaarden-van-telenet/. Begrippen met een hoofdletter hebben de betekenis die hieraan in de algemene voorwaarden gegeven wordt, tenzij de Gebruiksvoorwaarden een andere definitie voorzien.
1.4. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de levering van Dienst start na het doorlopen van registratieprocedure en erkent dat U hierdoor Uw kosteloos herroepingsrecht verliest. Voor meer informatie over de beëindiging van de Overeenkomst, zie artikel 3 van de Gebruiksvoorwaarden.

2. Uw gebruik van de Dienst

2.1. Ter beschikkingstelling van de Dienst

2.1.1. Telenet stelt de Dienst enkel ter beschikking voor natuurlijke personen die woonachtig zijn in België. Tot 31 maart 2018 is de Dienst enkel toegankelijk vanuit België, vanaf 1 april 2018 is de Dienst eveneens toegankelijk vanuit alle andere lidstaten van de Europese Unie voor Klanten die een stabiel en feitelijk verblijf in België hebben maar tijdelijk in een andere lidstaat verblijven. Telenet kan de beschikbaarheid van de Dienst op ieder ogenblik afhankelijk stellen van het leveren door de Klant van afdoende bewijs van een stabiel en feitelijk verblijf in België.
2.1.2. De Dienst kan uitsluitend gebruikt worden voor privédoeleinden.
2.1.3. De Dienst wordt beschikbaar gesteld via de website www.playsports.be (“Website”) en via de applicatie Play Sports (“Applicatie”).
2.1.4. De Dienst is beschikbaar voor Play Sports-Klanten en voor Play Sports GO-Klanten:
- om toegang te krijgen tot de Dienst als Play Sports-Klant dient U naast een Overeenkomst voor Play Sports ook een Overeenkomst voor digitale televisie met Telenet te sluiten of reeds gesloten te hebben en deze aan te houden zolang U gebruik wenst te maken van de Dienst;
- personen die geen digitale televisie-Klant zijn bij Telenet kunnen door registratie als Play Sports GO-Klant toegang krijgen tot de Dienst.
2.1.5. De Dienst wordt aangeboden in de toestand waarin hij zich bevindt. U erkent uitdrukkelijk dat noch Telenet noch de leveranciers of ontwerpers van de inhoud van de Dienst enige garantie kunnen geven betreffende de rechtmatigheid, kwaliteit, functionaliteit, afwezigheid van gebreken of besmettend materiaal (waaronder virussen, "worms", "trojan horses", "logic bombs" en dergelijke) of beschikbaarheid van de Dienst of van de inhoud van de Dienst. Mede rekening houdend met de bestaande technische beperkingen, de nieuwheid van de gehanteerde technologieën en de veelheid aan externe (potentieel) beïnvloedende factoren kan Telenet o.a. geen enkele garantie geven dat de Dienst steeds toegankelijk zal zijn en dat er geen onderbrekingen of fouten in de Dienst zullen zijn. Telenet is niet aansprakelijk voor schade die zou voortkomen uit onderbrekingen in de Dienst als gevolg van onvoorzienbare gebeurtenissen, server of internet malfuncties of overmacht.
2.1.6. Telenet doet de nodige inspanningen om aan Play Sports GO-Klanten in de mate van het mogelijke dezelfde inhoud aan te bieden als de inhoud die beschikbaar is voor Play Sports-Klanten. Het is echter mogelijk – en u aanvaardt uitdrukkelijk – dat de inhoud beschikbaar voor Play Sports GO-Klanten niet steeds volledig overeenstemt met die van Play Sports-Klanten, bijvoorbeeld in het geval Telenet voor bepaalde competities of wedstrijden niet de nodige rechten verkregen werden om deze aan te bieden aan Play Sports GO-Klanten.

2.2. Uw gebruiksrecht

2.2.1. Telenet verleent U een persoonlijk, tijdelijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken.
2.2.2. Telenet kan U nadere instructies geven inzake het gebruik van de Dienst wegens onder meer operationele, kwaliteits- en veiligheidsredenen. U verbindt zich ertoe deze instructies op te volgen.
2.2.3. U verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken in strijd met de openbare orde of goede zeden, of voor frauduleuze of onwettige doeleinden. U verbindt zich er verder toe een normaal gebruik van de Dienst te maken en U te onthouden van iedere activiteit die als onaanvaardbaar wordt beschouwd, waaronder (doch niet uitsluitend) het verspreiden van virussen, het gebruik van de Dienst om zich uit te geven voor iemand anders en het commercialiseren, voor het publiek toegankelijk maken of openbaar meedelen, geheel of gedeeltelijk downloaden, kopiëren of op enige andere wijze reproduceren en verspreiden, voor welke doeleinden ook, van intellectueelrechtelijk beschermde inhoud.
2.2.4. Indien U een inbreuk maakt op Uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden kan Telenet de verlening van de Dienst schorsen tot U aan al Uw verbintenissen voldoet door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, ofwel de Dienst automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

2.3. Apparatuur voor het gebruik van de Dienst

2.3.1. De Website en de Applicatie zijn enkel geschikt voor de toestellen die voldoen aan de systeemvereisten zoals vermeld op de Website. U verbindt zich ertoe om uitsluitend geschikte en behoorlijk functionerende apparatuur en software te gebruiken voor de Dienst. Zodra U bemerkt of redelijkerwijze dient te bemerken dat de door U gebruikte apparatuur/software niet (langer) geschikt is voor aansluiting op de Dienst, niet behoorlijk functioneert of het gebruik of de werking van de Dienst of het Telenet netwerk belemmert of verstoort, dient U Uw gebruik van de Dienst stop te zetten. Aanpassingen van de configuratie van uw apparatuur en/of software worden steeds op Uw risico uitgevoerd.
2.3.2. Om de levering van de Dienst te vergemakkelijken kan het noodzakelijk zijn bepaalde programma’s (bv. cookies) te installeren op Uw apparatuur. Door het gebruik van de Dienst wordt U hierover geïnformeerd en gaat U ermee akkoord dat Telenet dergelijke programma's installeert. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan U het privacybeleid van Telenet raadplegen (zie https://www2.telenet.be/nl/privacy).

3. Duurtijd en vergoeding

3.1. De Overeenkomst start kort na het succesvol doorlopen van de registratieprocedure. Hoewel wij de nodige inspanningen leveren om U zo snel mogelijk na de registratie toegang te verschaffen tot de Dienst, kan dit om technische redenen enige tijd duren.
3.2. Om toegang te krijgen tot de Dienst kan U kiezen tussen enerzijds, een Overeenkomst van bepaalde duur (zoals vermeld op de Website en in de Applicatie) en anderzijds, doorlopende maandelijkse abonnementen, aan de op de Website of in de Applicatie vermelde prijzen en te betalen d.m.v. één van de vermelde betaalmethodes.
3.3. Wanneer U een maandelijks abonnement neemt, gaat U een Overeenkomst aan met een minimumduur van één maand die automatisch verlengd wordt voor:
- onbepaalde duur (Play Sports); of
- voor bijkomende termijnen van telkens één maand (Play Sports GO).
3.4. U kan de Overeenkomst op elk ogenblik kosteloos opzeggen. Na verloop van de minimumduur gaat de beëindiging van het abonnement als volgt in:
- onmiddellijk na de opzegging, met pro rata terugbetaling van eventueel vooraf betaalde abonnementsgelden (Play Sports); of
- vanaf de dag na de laatste dag van de lopende maandelijkse termijn (Play Sports GO).
3.5. Van tijd tot tijd kan Telenet voor een bepaalde periode proefperiodes aanbieden, voor dewelke geen vergoeding verschuldigd is. Telenet behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, Uw geschiktheid te bepalen voor een proefperiode. Indien U tijdens de proefperiode geen einde maakt aan de Overeenkomst zal na afloop automatisch een maandelijks abonnement starten en in rekening gebracht worden, beginnend op de eerste dag na het einde van de proefperiode.
3.6. U staat in voor alle kosten om U te kunnen verbinden met de Dienst, zoals – maar niet beperkt tot – de kosten voor mobiel dataverkeer, kosten voor Uw internetverbinding, de kosten van de toestellen en elke andere kost die U maakt om toegang te krijgen tot de Dienst.

4. De verwerking van persoonsgegevens
De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de Dienst is onderworpen aan het privacybeleid van Telenet (zie https://www2.telenet.be/nl/privacy). Het privacybeleid vermeldt hoe U zich kan verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Door uw gebruik van de Dienst verklaart U kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en ermee akkoord te gaan.