Gebruiksvoorwaarden Play Sports

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Play Sports – website en applicatie ( "de Dienst").Door van de Dienst gebruik te maken stemt U ondubbelzinnig in met de toepasselijkheid en de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U zich ertoe deze na te leven.

 

De algemene voorwaarden van Telenet (met inbegrip van de bijzondere voorwaarden Telenet Internet en/of Telenet Televisie) en het Privacybeleid, alsook de productspecificaties, zijn eveneens van toepassing op de Dienst, voor zover er hieronder niet van wordt afgeweken. U wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze documenten en ze te hebben aanvaard. Is dat niet het geval, dan mag u de Dienst niet verder gebruiken. U kunt de algemene voorwaarden en het Privacybeleid steeds raadplegen op https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-zijn-de-algemene-voorwaarden-van-telenet/. Het Privacybeleid vindt u ook op https://www2.telenet.be/nl/privacy/. De productspecificaties worden toegelicht op de betrokken productpagina’s op www.telenet.be

Artikel 1: Ter beschikkingstelling van de Dienst

Telenet stelt bepaalde onderdelen van de Dienst enkel ter beschikking van Telenet Internet- en Televisieklanten, die eveneens Play Sports-klant zijn. De Dienst kan uitsluitend gebruikt worden voor privédoeleinden.

Telenet zal marktconforme technologie gebruiken en alle redelijke inspanningen leveren om u een ononderbroken Dienst te leveren. Telenet garandeert echter niet dat de Dienst ononderbroken werkt en Telenet is niet aansprakelijk voor schade die zou voortkomen uit onderbrekingen in de Dienst als gevolg van onvoorzienbare gebeurtenissen, server of internet malfuncties of overmacht.

Artikel 2: Uw gebruik van de Dienst

Gebruiksrecht. Telenet verleent U hierbij het tijdelijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken. Uw gebruiksrecht is evenwel uitdrukkelijk beperkt tot de ontvangst in familiekring. Ieder ander gebruik, al dan niet tegen betaling, is verboden.

Geen reproductierecht of recht van openbare mededeling. U aanvaardt dat u geen andere rechten verwerft dan het gebruiksrecht voorzien in de eerste paragraaf van artikel 2 van deze voorwaarden. U heeft derhalve niet het recht om de Dienst, of enig deel daarvan (waaronder de verstrekte inhoud), op enigerlei wijze door te geven, te commercialiseren, voor het publiek toegankelijk te maken of openbaar mee te delen. U heeft evenmin het recht om de Dienst of enig deel daarvan - waaronder de verstrekte inhoud - geheel, gedeeltelijk of tijdelijk te streamen of te downloaden, te kopiëren of op enige andere wijze te reproduceren, voor welke doeleinden ook.

Piraterij ( = het kopiëren en/ of verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals onder andere films, muziek en games) is een misdrijf en aldus strafbaar. Bij misbruik verbindt u zich ertoe Telenet of derden te vrijwaren en te vergoeden tegen enige aanspraken of vorderingen van Telenet of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Gedragscode. U verbindt zich ertoe de Dienst enkel te gebruiken voor wettige doeleinden. Telenet kan U instructies geven inzake het gebruik van de Dienst wegens onder meer operationele, kwaliteits-en veiligheidsredenen. U verbindt zich ertoe deze instructies op te volgen.

Ongeoorloofd gebruik. U verbindt zich ertoe uw gebruikersnaam en paswoord confidentieel te behandelen en nooit aan derden te zullen doorgeven en dat U nooit zonder voorafgaande toestemming van een andere gebruiker diens gebruikersnaam en/of paswoord zal gebruiken. U verbindt zich er bovendien toe de Dienst niet te zullen gebruiken om zich uit te geven voor iemand anders ( natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Apparatuur. U verbindt zich ertoe om uitsluitend geschikte en behoorlijk functionerende apparatuur en software te gebruiken voor de Dienst. Zodra u bemerkt of redelijkerwijze dient te bemerken dat de door U gebruikte apparatuur/software niet geschikt is voor aansluiting op de Dienst, niet behoorlijk functioneert of het gebruik of de werking van de Dienst of het Telenet netwerk belemmert of verstoort, dient u uw gebruik van de apparatuur stop te zetten.

Vrijwaring en vergoeding. U vrijwaart en vergoedt Telenet tegen alle aanspraken van derden, welke een gevolg zijn van elk wederrechtelijk gebruik dat strijdig is met de hiervoor genoemde verplichtingen.

Beëindiging. Telenet kan, indien u een zware en/of herhaalde inbreuk maakt op uw verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden, de verlening van de Dienst schorsen door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving  of e-mail tot u aan al uw verplichtingen voldoet ofwel de Overeenkomst automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Artikel 3: Beperking van aansprakelijkheid

Garanties. De Dienst wordt U aangeboden in de toestand waarin hij zich bevindt. U erkent uitdrukkelijk dat noch Telenet noch de leveranciers of ontwerpers van de programma's / films of andere inhoud enige garantie kunnen geven betreffende de rechtmatigheid, kwaliteit, functionaliteit, afwezigheid van gebreken of besmettend materiaal ( waaronder virussen, "worms", "trojan horses", "logic bombs" en dergelijke) of beschikbaarheid van de Dienst of van de inhoud van de Dienst. Mede rekening houdend met de bestaande technische beperkingen, de nieuwheid van de gehanteerde technologieën en de veelheid aan externe (potentieel) beïnvloedende factoren kan Telenet o.a. geen enkele garantie geven dat de Dienst steeds toegankelijk zal zijn noch dat er onderbrekingen of fouten in de Dienst zullen zijn.

Eigen risico. U staat zelf in voor de apparatuur en de software die noodzakelijk is om zich op de Dienst aan te sluiten en voor de configuratie van deze apparatuur en software. Aanpassingen van de configuratie van uw apparatuur en/of software worden steeds op uw risico uitgevoerd.

Aansprakelijkheid. Telenet wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het verstrekken van de Dienst, behoudens ingeval van haar zware of opzettelijke fout.

De aansprakelijkheid van Telenet is in elk geval beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Telenet Internetklant heeft geleden, met uitsluiting van, maar niet beperkt tot, alle indirecte of immateriële schade zoals zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies of beschadiging van gegevens en supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Telenet beperkt tot een maximaal bedrag van 100 EUR per schadegeval of reeks schadegevallen met eenzelfde oorzaak.

U vrijwaart Telenet voor elke schade, verlies, kost, vordering of uitgave die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van de Dienst door uzelf of door anderen en/of uit de miskenning van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Klachten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Telenet Klantendienst.

Artikel 4: Overige bepalingen

Telenet kan te allen tijde deze voorwaarden wijzigen of de technische specificaties of eigenschappen van de Dienst aanpassen In functie van technische, operationele, juridische of economische noodwendigheden. Ingeval dergelijke wijziging het gebruik van de Dienst wezenlijk beïnvloedt, kan u steeds het gebruik van de Dienst beëindigen.

In het geval één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of nietig zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen en zal de ongeldige of nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling benadert van de ongeldige of nietige bepaling.

Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.